۲۲ دی – تشکیل شوراى انقلاب اسلامى

چاپ 

بیست‌ودوم دی ۱۳۵۷ اولین نهاد برخاسته از انقلاب اسلامى توسط امام خمینى(ره) شکل گرفت. امام که از چند ماه پیش برخى چهره‌های شناخته شده و با صلاحیت را در داخل کشور، مأمور شکل‌دهى شورایى موقت با هدف اداره جامعه تا مرحله تشکیل دولت انتقالی کرده بودند، با صدور پیامى خطاب به ملت ایران از تشکیل شوراى انقلاب اسلامى خبر دادند. این پیام داراى چهار بند بود که عبارتند از: تشکیل شوراى انقلاب اسلامى، غاصب بودن دولت شاپور بختیار، هشدار به ارتش و مردم درباره احتمال کودتاى نظامى و تشویق مردم به ادامه مبارزات و اعتصاب تا مرحله پیروزی انقلاب.