حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۱۰)

چاپ 

مبحث پنجم: استفاد از نیروی کار و روابط مالی اسیران جنگی

گفتار دوم: روابط مالی اسیران جنگی

اسیران جنگی میتوانند علاوه بر دسترسی به مبالغ پولی که هنگام اسارت در اختیار داشته اند و توسط «قدرت اسیر گیرنده »ضبط شده است(مادۀ ۵۹ ک ۳).از منابع دیگری نیز در طول اسارت در آمد داشته باشند .

این منابع عبارتند از مبالغی که در ازای کار کسب می کنند (مادۀ ۶۲ ک۳) ،دریافت حواله های مالی از خارج (مادۀ ۶۲ ک۳)،مبالغی که دولت متبوع اسیر به عنوان مکمل حقوق اسیران جنگی پرداخت میکند (مادۀ۶۱و  ک۳) و دریافت پیش پرداختی که«قدرت اسیر گیرنده » به صورت ماهیانه به اسیران جنگی می پردازد (مادۀ۶۰ ک۳).

لازم به توضیح است که کنوانسیون سوم ، پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت ماهیانه جهت تأمین بخشی از مایحتاج شخصی اسیران جنگی در نظر گرفته است .بر پایۀ مادۀ ۶۰ آن ،اسیران جنگی به پنج طبقه تقسیم شده اند و برای هرطبقه مبلغی تعین شده است.

مبالغی که طرف های مخاصمه به صورت پیش پرداخت به اسیران جنگی پرداخت می کنند به حساب دولت متبوع اسیر بوده و لازم است پس از پایان مخاصمات،تسویه شوند (مادۀ۶۷ ک۳). البته در مادۀ ۵۸ بین مصلحت «قدرت اسیر گیرنده » و مبالغی که اسیران جنگی می توانند در اختیار داشته باشند توازنی ایجاد شده است ؛ بدین مفهوم که در آغاز مخاصمات ،هر طرف میزان مبالغی را که هر اسیر می تواند به صورت نقدی و یا به هر شکل دیگری که «قدرت اسیر گیرنده » تعیین می کند ، در اختیار داشته باشد،معین میکند .به علاوه ،اسیران جنگی ، هم می توانند حواله هایی به خارج ارسال کنند و هم حواله هایی دریافت دارند (مادۀ۶۳).

 

مبحث ششم: روابط اسیران جنگی با خارج و مقامات رسمی

گفتار اول: روابط اسیران جنگی با خارج

هر اسیر جنگی حداکثر یک هفته پس از آنکه به بازداشتگاه منتقل شد(اعم از بازداشتگاه ترانزیت یا دائم) و اعم از اینکه به دلیل بیماری یا جراحت به بیمارستان منتقل شده باشد، باید بتواند طی کارتی که به وی داده خواهد شد خانواده و آژانس اطلاعات اسیران جنگی را از وضعیت خود مطلع کرده و پس از آن به طور مستمر با آنان مکاتبه نماید(مواد ۷۰،۷۱و۱۲۲ ک ۳).

۱. ارتباط با خانواده: براساس آنچه که در سطور پیشین بیان شد، اسیران جنگی حق دارند با خانوادۀ خود به صورت مکاتبه ای (نامه و در شرایط اضطراری به صورت تلگرام) در ارتباط باشند (مادۀ ۷۰ ک ۳). البته محدودیت در تعداد نامه های ارسالی و نحوۀ ارسال آن و سانسور نامه ها از حقوق «قدرت اسیر گیرنده » است.

با این حال سانسور نامه ها باید با حداکثر سرعت انجام شده و هر گونه محدودیت در ارسال نامه ها و سایر اقلام بشر دوستانه به دلایل سیاسی، نظامی باید موقت و تا آنجا که ممکن است محدود باشد (مادۀ ۷۶ ک ۳).

۲.دریافت بسته های کمک رسانی: اسیران جنگی همچنین می توانند بسته های کمک رسانی فردی یا جمعی که حاوی مواد غذایی، لباس، دارو، وسایل کمک آموزشی، اقلام مذهبی، تفریحی و کتاب که توسط خانوادۀ اسیران جنگی و یا سایر سازمان های کمک رسانی برایشان ارسال می گردد، دریافت کنند.

این بسته ها که محدودیت حجم آنان را «قدرت اسیر گیرنده » تعیین می کند از کلیۀ عوارض گمرکی و مالیاتی معاف خواهند بود(مواد ۷۲،۷۳و۷۴ ک ۳).به علاوه «قدرت اسیر گیرنده » برای ارسال مراسلاتی مانند وکالت نامه، وصیت نامه و سایر اسناد مربوط به اهلیت مدنی اسیران جنگی امکانات لازم را فراهم خواهد نمود(مادۀ ۷۷ ک ۳).

 

گفتار دوم: روابط اسیران جنگی با مقام های رسمی

اسیران جنگی حق دارند نسبت به شرایط نامساعد اسارت به مقامات «قدرت اسیر گیرنده » و یا «قدرت حامی» شکایت کنند (مادۀ ۷۸ ک ۳) اِعمال این حق ولو اینکه شکایت بی اساس باشد نباید موجب تنبیه آنان شود.

چنانکه ملاحظه می شود هدف از مادۀ ۷۸ مطلع نگاه داشتن «قدرت اسیر گیرنده » از یک سو و «دولت حامی» از سوی دیگر از شرایط اسارت و انطباق آن کنوانسیون سوم است. به همین دلیل نمایندگان «قدرت حامی» حق دارند از بازداشتگاه های اسیران جنگی بازدید کرده و با آنان در ارتباط باشند. هر چند در این ماده به نمایندگان صلیب سرخ اشاره ای نشده است ولی از آنجا که مادۀ ۱۲۶ کنوانسیون سوم  به نمایندگان صلیب سرخ همان امتیازات نمایندگان «قدرت حامی» را اعطا می کند، این ماده شامل نمایندگان این نهاد نیز می شود.

گفتنی است که به منظور اِعمال حق فوق الذکر ، اسیران جنگی حق دارند نمایندگانی را برای استیفای حقوق خود از میان خودشان انتخاب کنند. افسران ارشد در نمایندگی اسیران جنگی اولویت دارند(مواد ۷۹ تا ۸۱ ک ۳).

وظیفۀ نمایندگان اسیران جنگی تلاش در جهت حفظ سلامت جسمانی و روحی اسیران جنگی و نیز بهبود وضعیت و حل مشکلات آنان است.

نمایندگان اسیران جنگی نباید به علت اَعمال و رفتار سایر اسیران جنگی که نمایندگی آنان را برعهده دارند مجازات شوند(مادۀ ۸۰ ک ۳). «قدرت اسیر گیرنده » باید تمام امکانات لازم را به منظور انجام وظایف نمایندگی از جمله آزادی دسترسی به اسیران جنگی که این نمایندگان عهده دار نمایندگی آنان است، نمایندگان صلیب سرخ و «قدرت حامی» برای آنان تأمین نمایند(مادۀ ۸۱ ک ۳).

 

ادامه دارد…

نویسنده/ آزاده علی داعی

برگرفته از کتاب/حقوق اسیران جنگی